درج مطلب
کلید سئوالات خرداد 97
سه شنبه 97/3/1     ------      پایه دهم  -----      عربی   **************************        پایه یازدهم  -----     دینی 
 
چهارشنبه 97/3/2  ------      پایه دهم  -----      دینی   **************************        پایه یازدهم  -----     زبان
 
  شنبه 97/3/5       ------      پایه دهم ریاضی و تجربی       -----      شیمی   ***************      پایه دهم انسانی       -----     اقتصاد
  شنبه 97/3/5       ------      پایه یازدهم ریاضی  -----      فیزیک ***** یازدهم تجربی  -----   فیزیک ******  پایه یازدهم انسانی  -----    جغرافیا
 
یکشنبه 97/3/6     ------      پایه دهم    -----  دفاعی ********* پایه یازدهم ریاضی و تجربی ----  تاریخ *****  پایه یازدهم انسانی  -----    ریاضی
 
دوشنبه 97/3/7     ------    پایه دهم انسانی    ------      منطق  ***************************************************    
 
چهارشنبه 97/3/9  ------    پایه دهم ریاضی و تجربی       -----     ریاضی   ***************      پایه دهم انسانی       -----     علوم و فنون
چهارشنبه 97/3/9  ------    پایه یازدهم ریاضی  -----  حسابان   ******   پایه یازدهم تجربی  ----- زیست ******   پایه یازدهم انسانی  -----    تاریخ
شنبه 97/3/12       ------    پایه یازدهم ریاضی و تجربی -----  شیمی  ******     پایه یازدهم انسانی  -----   روانشناسی
شنبه 97/3/12      ------    پایه دهم تجربی -----  فیزیک  ******     پایه دهم ریاضی  -----   هندسه ******     پایه دهم انسانی  -----   تاریخ
 
 
 
 
نقشه سایت