Top
خدمات بخش مشاوره دبیرستان دخترانه سپهر:
خدمات بخش مشاوره در دبیرستان دخترانه سپهر بر چند اصل استوار است:
۱_  مصاحبه اولیه با اولیا و دانش آموز و ارزیابی و شناخت ویژگی های شخصیتی دانش آموزان 
۲_ هدایت و حمایت دانش آموزان و راهبری آن ها به منظور رسیدن به اهداف آموزشی و پرورشی مدرسه
۳_ خدمات مشاوره فردی و گروهی با دانش آموزان
۴_ کلاس های توانمند سازی روانی_اجتماعی دانش آموزان با هدف ارتقای سلامت روان و آشنایی دانش آموزان با مهارت های دهگانه زندگی و مدیریت حل تعارض در دوران نوجوانی
۵_ مشاوره با اولیا
۶_ وبینارهای آموزش خانواده