کلید امتحانات 
 امتحانات نهایی پایه سوم
 
روز و تاریخ امتحان ریاضی تجربی انسانی

سه شنبه

     02/03/139۶

دینی دینی دینی

پنج شنبه

۰4/03/139۶

جبر و احتمال ریاضی 3 ادبیات تخصصی

یک شنبه

۰7/03/139۶

فیزیک 3 و آزمایشگاه فیزیک 3 و آزمایشگاه فلسفه و منطق

سه شنبه

09/03/139۶

ادبیات فارسی 3 ادبیات فارسی 3 ریاضی

پنج شنبه

۱1/03/139۶

زبان زبان زبان

 شنبه

۱3/03/1396

شیمی 3 و آزمایشگاه شیمی 3 و آزمایشگاه تاریخ ایران و جهان 2

سه شنبه

۱6/03/1396

هندسه 2 زمین شناسی عربی 3

پنج شنبه

۱۸/03/1396

----- ------ جغرافیا 2

شنبه

۲۰/03/1396

حسابان زیست 2 و آزمایشگاه زبان فارسی تخصصی

دوشنبه

۲۲/03/1396

عربی 3 عربی 3 آرایه های ادبی

پنج شنبه

۲۵/03/1396

زبان فارسی 3 زبان فارسی 3 جامعه شناسی

 
 
نقشه سایت