اردو ها و بازید ها
اردو های درون شهری و برون شهری:
در طول سال تحصیلی هر پایه با هدف های آموزش غیر مستقیم مهارتهای زندگی به یک شهر از استانهای کشور سفر خواهند نمود. هم چنین سفرهای تشویقی برای دانش آموزان ممتاز اخلاقی و درسی نیز برگزار میشود.
 
نقشه سایت